Квадроприл (Quadropril)
 • Опис:

  міжнародна назва: spirapril;

  основні фізико-хімічні властивості: рожеві круглі, плоскі таблетки з фаскою іроздільною бороздкою на одному боці, з одного боку огнуті до середини, згладкою поверхнею;

  склад: 1 таблетка мiстить 6,21 г спiраприлу гiдрохлориду 1Н2О(що вiдповiдає 6,0 мг спiраприлу гiдрохлориду).допомiжнi речовини: лактози моногiдрат,крохмаль кукурудзяний, полiвiдон К30, гліцину гiдрохлорид, альгiнова кислота,кремнiю дiоксид високодисперсний, магнiю стеарат, барвник Е 172.

  Форма випуску. Таблетки.

  Фармакотерапевтична група. Інгібіториангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ).Код АТС С09А А11.

  Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Квадроприл – це засiб для зниженняпiдвищеного кров’яного тиску. Вiн належить до класу iнгiбiторiвангiотензинперетворюючого ферменту (АПФ). АПФ керує в органiзмi перетвореннямангiотензину І в ангiотензин ІІ. Ангiотензин ІІ звужує кровoнoснi судини i,таким чином, пiдвищує кров ’яний тиск. Завдяки пригнiченню перетворенняангiотензину І в ангiотензин ІІ дiя ангiотензину ІІ усувається i кров’яний тискзнижується.Фармакокінетика. Після прийому всередину приблизно 45% спіраприлувсмоктується із шлунково-кишкового тракту. Максимальний рівень спіраприлу вплазмі крові досягається через 45 – 90 хвилин. Спіраприл майже повністюперетворюється в активний метаболіт спіраприлат, максимальний рівень якого вплазмі крові досягається через 2 – 3 години після прийому Квадроприлу. Близько90% спіраприла і спіраприлату неспецифічним шляхом зв’язується з білками плазмикрові. Період напіввиведення становить приблизно 20 – 30 хвилин. Виведенняспіраприлу з організму здійснюється двухфазно (2 та 40 годин). Спіраприл тайого активний метаболіт приблизно в однакових частинах виводяться з організмуразом із сечею та калом. Існує лінійна залежність між плазматичним кліренсомспіраприлату і кліренсом креатиніну.Біологічна доступністу спіраприлу становитьприблизно 50%, а спіраприлату – 70%.

  Показання для застосування.Есенціальна артерiальна гiпертензія.

  Спосiб застосування та дози.Хворим Квадроприл призначають у початковiйдозi 1/2 таблетки (що вiдповiдає 3 мг спiраприлу гiдрохлориду), яку приймаютьвранцi. Якщо пiсля прийому такої дози кров’яний тиск не нормалiзується, дозуквадроприлу можна пiдвищити до 1 таблетки (що вiдповiдає 6 мг спiраприлугiдрохлориду). Дозу Квадроприлу пiдвищують лише через 3 тижнi.Пiдтримуюча доза, як правило, становить 1таблетку Квадроприлу на добу.Дозування при тяжкому порушеннi функцiїнирок (клiренс креатинiну 10 –30 мл/хв.):Рекомендована доза квадроприлу - ½таблетки, яку приймають вранцi. Лiкування починають, встановивши ретельнийклiнiчний нагляд за хворим. Залежно вiд показникiв функцiї нирок, в окремихобгрунтованих випадках дозу Квадроприлу можна пiдвищити максимально до 1таблетки, яку приймають вранцi. У хворих із клiренсом креатинiну менше 10мл/хв, лiкування Квадроприлом не проводять.Для пацiєнтiв зi зниженою функцiєю нирок(клiренс креатинiну 30 – 60 мл/хв) або печiнки, а також для пацiєнтiв похилоговiку не треба знижувати дозу.Таблетки Квадроприлу приймають внутрiшньодо, пiд час i пiсля їди, запиваючи їх достатньою кiлькiстю рiдини. Призначенудобову кiлькiсть таблеток приймають вранцi, не розжовуючи їх.Тривалiсть курсу лiкування залежить відтяжкості та перебігу хвороби, а також досягнутого терапевтичного ефекту.Рекомендацiя:Особливо і пацiєнтiв із сольовою недостатнiстюi/або дефiцитом рiдини в органiзмi (який виникає, наприклад, у результатiблювання, проносу або лiкування дiуретиками), послабленою скоротливою здатнiстюсерця або тяжкою формою гiпертонiї, на початку лiкування Квадроприлом можеспостерiгатись рiзке падiння кров’яного тиску. Якщо це можливо, перед початкомлiкування Квадроприлом слiд лiквiдувати дефiцит мiнеральних солей i/або рiдинив органiзмi та обмежити терапiю, що застосовується, дiуретиками, i, якщо ценеобхiдно, припинити їх прийом. Для того, щоб запобiгти непередбачуваномурiзкому падiнню кров’яного тиску пiсля прийому першої дози, а також пiсляпiдвищення дози дiуретикiв i/або пiдвищення дози Квадроприлу, за такими хворимилiкарi повиннi наглядати протягом принаймнi 6 годин.Хворим з тяжкою формою пiдвищеногокров’яного тиску (злоякiсна гiпертонiя) або з додатковою тяжкою недостатнiстюсерця, фазу входження в терапiю Квадроприлом слід проводити в лiкарнi.

  Побiчнi дiїСерцево-судинна системаІнодi, в основному на початку лiкуванняКвадроприлом, а також у хворих з дефiцитом мiнеральних солей i/або рiдини(наприклад, у зв’язку з попереднiм лiкуванням сечогiннимизасобами/дiуретиками), послабленою скоротливою здатнiстю серця, дуже високимкров’яним тиском, а також при пiдвищеннi дози дiуретикiв i/або пiдвищеннi дозиквадроприлу, може спостерiгатись рiзке зниження кров’яного тиску, якесупроводжується типовими симптомами, такими, як запаморочення, відчуттяслабкостi, порушення функцiй зору, iнколи навiть втрата свiдомостi (глибоканепритомнiсть).НиркиІнодi можуть виникати або посилюватисьпорушення функцiї нирок, в окремих випадках аж до гострої нирковоїнедостатностi.Рiдко спостерiгалось посилене виведеннябiлка iз сечею (протеїнурiя), яке частково супроводжувалось погiршенням функцiїнирок.Дихальнi шляхиІнодi можуть виникати сухий кашель вiдподразнення i бронхiт, рiдко – задишка, запалення придаткових носових порожнин(синусит), нежить (ринiт), окремi випадки спастичного звуження просвiтубронхiв, яке супроводжується задишкою (бронхоспазм), змiни слизової оболонкиязика, викликанi запаленням (глосит) i сухiсть у ротi.В окремих випадках спостерiгалися набрякитканин (ангiоневротичнi набряки), якi охоплювали гортань, глотку i/або язик. Шлунково-кишковий трактІнодi можуть виникати нудота, ускладнення збоку епiгастральної дiлянки й порушення травлення, рiдше блювання, пронос,запор i вiдсутнiсть апетиту.Шкiра, кровоноснi судиниІнодi можуть виникати алергiчнi шкiрнiреакцiї, такi, як висипи на шкiрi (екзантема), рiдко - кропив’янка (уртикарiя),свербiж, а також ангiоневротичний набряк на губах, обличчi i/або кiнцiвках.У поодиноких випадках були описанi реакцiїшкiри (з тяжким перебiгом) такi, як ексудативна мультиформна еритема. Реакцiїшкiри можуть супроводжуватись пропасницею, болем у м’язах i суглобах (мiалгiя,артралгiя), запаленням стiнок кровоносних судин (васкулiт) i змiнами певнихпоказникiв лабораторних аналiзiв (еозинофiлiя i/або пiдвищений титрантинуклеарних антитiл).Нервова системаІнодi може виникати головний бiль,втомлюваність, рiдше – пригнiчення свiдомостi, депресiя, порушення сну, статевебезсилля, відчуття повзання мурашок, затерплiсть i холод у кiнцiвках(парестезiя), порушення рiвноваги, сплутанiсть свiдомостi, шум у вухах,нечіткість зору, а також змiни смаку або тимчасова його втрата.Показники лабораторних аналiзiвІнодi можуть знижуватись концентрацiягемоглобiну в кровi, гематокрит, вмiст лейкоцитiв або тромбоцитiв упериферичнiй кровi. Рiдко, в основному у хворих з обмеженою функцiєю нирок,колагеновими хворобами або таких, якi паралельно лiкуються алопуринолом,прокаїнамiдом або певними лiками, якi пригнiчують захиснi реакцiї органiзму,може спостерiгатись патологічне зниження кiлькостi або iншi змiни клiтин кровi(анемiя, тромбоцитопенiя, нейтропенiя, озинофiлiя), в окремих випадках –повнезникнення деяких i навiть усiх формених елементiв кровi (агранулоцитоз,панцитопенiя).Сповiщалось про окремi випадки певних змiнкартини кровi (гемолiз/гемолiтична анемiя), також у зв’язку з нестачею глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази,без чiткого доведення причинного зв’язку з iнгiбiторами АПФ.Рiдко, в основному, у хворих з порушеннямифункцiї нирок, можуть пiдвищуватись концентрацiї сечовини, креатинiну i калiю всироватцi кровi, а також може знижуватись вмiст натрiю в сироватцi кровi.Ухворих з вираженою цукровою хворобою (цукровий дiабет) спостерiгалосьпiдвищення вмiсту калiю в сироватцi кровi. Може спостерiгатись посиленевиведення бiлку iз сечею. В окремих випадках може спостерiгатись пiдвищенняконцентрацiї бiлiрубiну та ферментiв печiнки в кровi.Рекомендацiя:Наведенi вище показники лабораторниханалiзiв слiд контролювати до i (систематично)– пiд час лiкування Квадроприлом.При ангіоневротичному набряку необхiднотермiново ввести пiдшкiрно епiнефрин у дозi 0,3 – 0,5 мг або

  повiльно внутрiшньовенноепiнефрин у дозi 0,1 мг (суворо додержуючись вказiвок щодо розведення!) пiдконтролем ЕКГ i вимiрiв кров’яного тиску, а потiм призначають глюкокортикоїди.Пiсля цього рекомендується внутрiшньовенне введення антигiстамiнних засобiв таантагонiстiв Н 2 -рецепторiв. Додатково до використання епiнефрину при вiдомiйнестачi С 1 -iнактиватора можна призначити С 1 -iнактиватор.При виникненнi жовтяницi або при чiткомупiдвищеннi вмiсту ферментiв печiнки в кровi, лiкування iнгiбiторами АПФприпиняють i за хворим встановлюють лiкарський нагляд.

  Протипоказання.Квадроприл протипоказаний при таких станах:-пiдвищена чутливiсть до будь-якогокомпонента, що входить до складу лiкiв;-ангiоневротичний набряк в анамнезі, ідеопатичнийангіоневротичний набряк Квінке;-звуження ниркових артерiй (в обох або вєдинiй нирцi);-тяжкi порушення функцiї нирок (клiренскреатинiну <10 мл/хв);-стани пiсля трансплантацiї нирки;-певнi труднощi iз вiдтоком кровi з лiвогошлуночка серця (істотне для гемодинамiкизвуження аортального або мiтральногоклапана, гiпертрофiчна кардiомiопатiя;)-первинний гіперальдостеронізм;-вагiтнiсть (слід переконатися у вiдсутностiвагiтностi, а також запобiгати вагiтностi);-перiод лактацiї (необхiдно припинитигодування груддю!).Оскiльки досi досвiд лiкування Квадроприломнедостатнiй, його не слiд застосовувати при:-дiалiзі;-послабленнi скоротливої здатностi серця, щоне лiкувалась, з типовими виявами, такими, як, накопичення води в тканинахi/або порожнинах тiла;-лiкуваннi дiтей.Пiд час лiкування Квадроприлом не можнапроводити дiалiз або гемофiльтрацiю через полiакрилнiтрил-металiлсульфонатнiвисокопродуктивнi мембрани (наприклад, ”AN 69 ® ”), тому що при проведеннiдiалiзу або гемофiльтрацiї iснує загроза виникнення реакцiй пiдвищеноїчутливостi (анафiлактоїднi реакцiї) аж до розвитку шокового стану, якийзагрожує життю хворого.Тому, у випадку невiдкладного дiалiзу абогемофiльтрацiї, перед цим хворому призначають iнший засiб проти пiдвищеногокров’яного тиску (гiпертензії), який не є iнгiбiтором АПФ, або застосовуютьiншу мембрану для дiалiзу.Пiд час проведення плазмоферезу длявидалення з кровi лiпопротеїнiв низької щільності (при тяжкiйгiперхолестеринемiї) сульфатом декстрану при терапiї iнгiбiторомангiотензинперетворюючого ферменту можуть виникати реакцiї пiдвищеноїчутливостi, що загрожують життю хворого.Пiд час лiкування, спрямованого напослаблення або усунення розвитку алергiчних реакцiй (десенсибiлiзуюча терапiя)на отруту комах (наприклад, бджiл або ос), i паралельному застосуваннiiнгiбiтора АПФ можуть розвиватися реакцiї пiдвищеної чутливостi, якi iнодiзагрожують життю хворого (наприклад, зниження артерiального тиску, задишка,блювання, алергiчнi висипи на шкiрi).Якщо потрiбно призначити плазмоферез длявидалення з кровi лiпопротеїнiв низької густоти або десенсибiлiзуючу терапiюпроти отрути комах, Квадроприл замiнюють на деякий час iншим лiкaрським засобомпроти пiдвищеного кров’яного тиску, який не є бета-адреноблокатором.Тiльки пiсля ретельного порiвняння лiкаремризику втручання й очiкуваного позитивного ефекту, а також за умови проведенняперiодичних перевiрок певних клiнiчних даних i показникiв лабораторних аналiзiвКвадроприл можна застосовувати при:-клiнiчно істотних порушеннях сольовогообмiну (порушення електролiтногo балансу);-порушеннях захисних реакцiй органiзму абоколагеновiй хворобi (наприклад, системний червоний вовчак, склеродермiя);-паралельному лiкуваннi засобами, щопригнiчують захиснi реакцiї органiзму (наприклад, глюкокортикоїди, цитостатики,антиметаболiти), алопуринолом, прокаїнамiдом або лiтiєм;-посиленому видiленнi бiлку iз сечею (бiльше1 г на добу);-первинному захворюваннi печiнки абопорушеннi функцiї печiнки;-тяжкому порушеннi функцiї нирок (клiренскреатинiну 10 –30 мл/хв);- пацієнти, які потребують хірургічноговтручання. Застосовувати такi iнгiбiтори АПФ, якКвадроприл, у жiнок дiтородного вiку починають лише виключивши вагiтнiсть. Уперiод лiкування Квадроприлом такi жiнки повиннi запобiгати вагiтностi. Проте,якщо жiнка завагiтнiла пiд час лiкування Квадроприлом, пiсля консультацiї злiкарем її переводять на iнший спосiб терапiї, безпечнiший для дитини, тому щопри прийомi Квадроприлу, особливо в останнi 6 мiсяцiв вагiтностi, можевiдбутися внутрiшньоутробне ушкодження плода.Якщо терапiя Квадроприлом у перiод лактацiїнеобхiдна, годування груддю припиняють. За браком терапевтичного досвiду, дiтейКвадроприлом не лiкують.У хворих похилого вiку, яких лiкувалиКвадроприлом, не було виявлено будь-яких ознак гiршої переносимостi абонеобхiдностi змiни дозування. Проте пацієнти похилого віку можуть виявлятипідвищену чутливість навіть до звичайних доз препарату.

  Передозування.Залежно вiд ступеня передозування, можутьспостерiгатись такi симптоми: сильне зниження кров’яного тиску, уповiльненнячастоти серцебиття, пульс менше 60 ударiв за хвилину (брадикардiя),серцево-судинний шок, порушення електролiтної рiвноваги, ниркова недостатнiсть.Якщо Ви прийняли дуже велику кiлькiсть Квадроприлу, негайно викличте лiкаря,який Вас лiкує, або Швидку допомогу. Вiдповiдно до тяжкостi отруєння, вiнвживатиме необхiдних заходiв для виведення отрути з органiзму. Коробочку злiками покладiть на видне мiсце так, щоб лiкар знав, яку активну речовину Виприйняли.Рекомендованi заходи при передозуваннi:Терапевтичнi заходи при передозуваннi абоотруєннi вживаються залежно вiд способу i часу прийому лiкiв, а також вiдхарактеру й тяжкостi симптомiв.Крiм загальних лiкувальних заходiв,спрямованих на виведення Квадроприлу з органiзму(наприклад, промивання шлунка, застосуванняадсорбентiв i сульфату натрiю в першi 30 хвилин пiсля прийому квадроприлу), увiддiленнi iнтенсивної терапiї слiд установити нагляд за життєво важливимифункцiями органiзму (наприклад, дихання, серцебиття) i, якщо це необхiдно,провести їх корекцiю.Квадроприл можна вивести з органiзму шляхомочистки кровi (дiалiзу). При сильному знижені кров’яного тиску перш за всевiдновлюють об’єм кровi за допомогою внутрiшньовенного вливання фiзiологiчногорозчину кухонної солi.Якщо реакцiя вiдсутня, потiм додаткововнутрiшньовенно вводять катехоламiни.При сильному уповiльненнi частоти скороченьсерця (брадикардiї), яка не пiддається впливу медикаментiв, iмплантують штучнийводій ритму. Постiйно контролюють концентрацiю мiнеральних солей (електролiтiв)i креатинiну в кровi.

  Особливості застосування.Перед застосуванням Квадроприлу слiдвиключити наявнiсть звуження (стенозу) артерiй в обох нирках (або в однiйнирцi), а також дослiдити функцiю нирок. Тiльки при ретельному контролiкров’яного тиску i/або певних лабораторних параметрiв, лiкування квадроприломпочинають у таких випадках:-у пацiєнтiв iз сольовою недостатнiстю i/абодефiцитом рiдини в органiзмi;-у пацiєнтiв iз тяжкою формою пiдвищеногокров’яного тиску;-у пацiєнтiв із серцевою недостатністю;-у хворих похилого вiку (старше 65 рокiв).Контроль показникiв лабораторних аналiзiв.Показники лабораторних аналiзiв, зазначенi вроздiлi ”Побiчнi дiї”, треба контролювати до i (систематично) – пiд часлiкування Квадроприлом.В основному, на початку лiкування та ухворих з групи ризику (хворi з порушеннями функцiї нирок, колагеновимихворобами, такi, що отримують алопуринол, прокаїнамiд або лiки, що пригнiчуютьзахиснi механiзми органiзму – iмунодепресивнi та цитостатичнi засоби) необхiднопроводити частi перевiрки вмiсту електролiтiв та креатинiну в сироватцi кровi,а також аналiзи картини кровi.Рекомендацiї:Якщо в ходi лiкування Квадроприлом у хвороговиникнуть такi симптоми, як пропасниця, збiльшення лiмфатичних вузлiв i/абоангiна, то лiкар, який проводить лiкування, повинен термiново зробити аналiзкровi на вмiст лейкоцитiв.Квадроприл не слiд застосовувати разом зполiакрилнiтрил-металiлсульфонатними високопродуктивними мембранами (наприклад,”AN 69 ®”) при проведеннi плазмоферезудля видалення з кровi лiпопротеїнiв низькоїгустоти сульфатом декстрану або при десенсибiлiзуючiй терапiї проти отрутикомах (див.також роздiл ”Протипоказання”). Лiкування гiпертонiї цими лiками проводятьпiд постiйним медичним наглядом. У зв’язку з iндивiдуальними вiдмiнностямиреакцiї хворих на цi лiки, їхня здатнiсть до концентрування може настiлькипослабшати, що вони не зможуть брати активну участь у дорожньому русi,обслуговувати машини i виконувати роботи, що потребують підвищеної уваги. Цеявище найсильнише виявляється на початку лiкування, при пiдвищеннi доз, замiнiодних лiкiв iншими, а також при одночасному вживаннi алкоголю.

  Взаємодiя з iншими лiкарськими засобамиНаведенi далi взаємодiї Квадроприлу абоiнших iнгiбiторiв АПФ були описанi при oднoчaсному застосуваннi з:-гiпотензивними медикаментами: пiдсиленнягiпотензивної дiї Квадроприлу, особливо дiуретиками (лiками, що пiдсилюютьвиведення сечi);-знеболюючими та нестероїднимипротизапальними засобами (наприклад, ацетилсалiцилова кислота, iндометацин):можливе послаблення гiпотензивної дiї Квадроприлу;-калiєм, дiуретиками, що затримують калiй(наприклад, спіронолактон, амiлорiд, триамтерен), а також з iншими лiкарськимизасобами, якi самi можуть пiдвищувати концентрацiю калiю в сироватцi кровi(наприклад, гепарiн): значне пiдвищення концентрацiї калiю в сироватцi кровi;-лiтiєм: пiдвищення концентрацiї лiтiю всироватцi крові (потрiбно систематично перевiряти рiвень лiтiю в сироватцiкровi!);-снодiйними, наркотичними засобами: значнепадiння кров’яного тиску (лiкаря-анестезiолога треба повiдомити про паралельнелiкування Квадроприлом!);-алопуринолом, прокаїнамiдом, лiками, якiпригнiчують захиснi реакцiї органiзму (цитостатичнi, iмунодепресивнi засоби,системнi кортикостероїди): зниження кiлькостi лейкоцитiв у периферичнiй кровi(лейкопенiя);-iнсулiном, пероральними протидiабетичнимизасобами (бiгуанiди, препарати, що мiстятьсульфонiлсечовину, акарбоза): значнезниження вмiсту глюкози в кровi (гiпоглiкемiя); - естрогени, симпатоміметики можутьзменшувати ефективність Квадроприлу.

  Умови та термін зберігання.Зберігати при температурі не вище 25°C.Зберігають у недоступному для дітей місці.Термін придатності – 3 роки.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z