Симбікорттурбухалер (Symbicortturbuhaler)
 • Опис:

  основні фізико-хімічні властивості:Інгалятор: дозатор червоного кольору, на якому витиснений код Брайля,що обертається. Кришка білого кольору. Всередині кришки знаходяться п’ятьребер. У вікні індикатора дозування зазначена цифра “60” або “120” дляінгалятора на 60 доз або 120 доз відповідно. Насадка має чотири стрижні і можеобертатися. Вміст: гранули від білого до майже білого кольору, переважно округлоїформи;

  склад: 1 доза (інгаляція) препарату містить 80 мкг будесонідумікронізованого, 4,5 мкг формотеролу фумарату дигідрату; допоміжні речовини: лактози моногідрат.Форма випуску. Порошок для інгаляцій.

  Фармакотерапевтична група. Протиастматичні засоби,що застосовуються інгаляційно. Код АТС R03AK07.Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Механізм дії та фармакодинамічні ефектиСимбікорт містить формотерол та будесонід, які мають різні механізмидії та демонструють адитивний ефект щодо зменшення загострень астми. Специфічнівластивості будесоніду та формотеролу дозволяють застосовувати їх комбінацію якдля підтримуючої та полегшуючої терапії, так і у якості підтримуючого лікуванняастми.БудесонідБудесонід є глюкокортикостероїдом, який при вдиханні має швидку (вмежах годин) та дозозалежну протизапальну дію на дихальні шляхи, що призводитьдо полегшення симптомів та зменшення загострень астми. Будесонід, якийзастосовують у вигляді інгаляції, має менш тяжкі побічні ефекти, ніж системнікортикостероїди. Точний механізм дії, що відповідає за протизапальний ефектглюкокортикостероїдів, не- відомий.ФормотеролФормотерол є селективним бета2-адренергічним агоністом, якийпри вдиханні призводить до швидкого та довготривалого розслаблення гладкоїмускулатури бронхів у пацієнтів з оборотною обструкцією дихальних шляхів.Бронходилатаційний ефект є дозозалежним, початок дії настає протягом 1-3хвилин. Тривалість ефекту становить щонайменш 12 годин після застосуванняодноразової дози.Симбікорт ТурбухалерКлінічна ефективність підтримуючої терапії Симбікортом приастміКлінічні дослідження продемонстрували, що додавання формотеролу добудесоніду полегшувало симптоми астми, покращувало функцію легенів та знижувалочастоту загострень. Вплив Симбікорту Турбухалеру, який призначали пацієнтам лишеяк підтримуючу дозу, на функцію легенів дорівнював ефекту будесоніду таформотеролу в окремих інгаляторах у дорослих та перевищував цей ефект самогобудесоніду у дорослих та дітей. Усі групи лікування застосовували бета2-агоністиз короткою дією у разі потреби. Ознак зменшення антиастматичного ефекту, які бвиникали з часом, не спостерігалось.Фармакокінетика. АбсорбціяСимбікорт Турбухалер продемонстрував біоеквівалентність відносносистемного впливу будесоніду та формотеролу, відповідно.Ознак фармакокінетичної взаємодії між будесонідом та формотеролом неспостерігалося.Фармакокінетичні параметри відповідних речовин були порівнянні післязастосування будесоніду та формотеролу у вигляді препаратів або у виглядіСимбікорту Турбухалеру.Будесонід, що вдихають, швидко абсорбується та досягає максимальноїконцентрації у плазмі в межах 30 хвилин після інгаляції.Системна біодоступність становить приблизно 49% від введенної дози. Удітей концентрація в плазмі та відкладання у легенях має такі ж межі, що й удорослих.Формотерол, що вдихають, швидко абсорбується та досягає максимальноїконцентрації у плазмі в межах 10 хвилин після інгаляції. Системнабіодоступність становить приблизно 61% від введенної дози.Розподіл та метаболізмЗв’язування з протеїнами плазми становить приблизно 50% для формотеролута 90% будесоніду. Об’єм розподілу становить приблизно 4 л/кг для формотеролута 3 л/кг для будесоніду. Формотерол інактивується шляхом реакцій кон’югації(утворюються активні О-деметильовані та деформильовані метаболіти, проте вони,головним чином, спостерігаються як інактивовані кон’югати). Будесонід зазнаєсуттєвої (приблизно 90%) біотрансформації першого проходження через печінку дометаболітів з низькою глюкокортикостероїдною активністю. Глюкокортикостероїднаактивність основних метаболітів, 6β-гідрокси-будесоніду та16α-гідрокси-преднізолону, становить менш ніж 1% відглюкокортикостероїдної активності будесоніду. Ознаки будь-якої метаболічноївзаємодії або реакцій заміщення між формотеролом та будесонідом відсутні.ВиведенняОсновна частина дози формотеролу виводиться шляхом метаболізму упечінці з подальшим виведенням через нирки. Після інгаляції 8%-13% введенноїдози формотеролу виводиться у незмінному стані з сечею. Формотерол має високий системнийкліренс (приблизно 1,4 л/хв.), а його період кінцевого напіввиведення становитьв середньому 17 годин.Будесонід виводиться шляхом метаболізму, який, головним чином,каталізується ферментом CYP3A4. Метаболіти будесоніду виводяться з сечею унезмінному стані або у кон’югованій формі. У сечі спостерігалися лише незначнікількості незміненого будесоніду. Будесонід має високий системний кліренс(приблизно 1,2 л/хв.), його період навіввиведення з плазми після введеннястановить в середньому 4 години.У дітей віком 4-6 років, які страждають на астму, системний кліренсбудесоніду становить приблизно 0,5 л/хв. В перерахунку на кг маси тіла дітимають кліренс, що приблизно на 50% перевищує кліренс у дорослих. У дітей, якістраждають на астму, період кінцевого напіввиведення будесоніду після інгаляціїстановить приблизно 2,3 години. Фармакокінетика формотеролу у дітей невивчалася.Фармакокінетика будесоніду та формотеролу в осіб літнього віку та упацієнтів, які страждають на ниркову недостатність, невідома. Вплив будесонідута формотеролу може бути посиленим у пацієнтів з захворюваннями печінки.Показання для застосування.Лікування бронхіальної астми у тих випадках, коли є доречнимзастосування комбінації (інгаляційного кортикостероїду та бета2-агоністатривалої дії).Спосіб застосування та дози.Дозування Симбікорту Турбухалеру слід підбирати індивідуально, залежновід ступеня та тяжкості захворювання.Після досягнення контролю над симптомами захворювання дозу слідкорегувати до найнижчої дози, при якій підтримується ефективний контроль надсимптомами.Існують два альтернативні способи терапії Симбікортом Турбухалером:

  Підтримуюча та полегшуюча терапія СимбікортомТурбухалером:Симбікорт Турбухалер застосовують як у якості постійного підтримуючоголікування, так і за потреби, у відповідь на симптоми. Інгаляції, якізастосовують за потреби, забезпечують швидке полегшення, а також покращанняконтролю над астмою. Пацієнтам слід рекомендувати завжди мати при собіСимбікорт Турбухалер як рятівний засіб. Окремий інгалятор для застосування уякості рятівного засобу непотрібний.Клінічні дослідження продемонстрували, що підтримуюча та полегшуючатерапія Симбікортом Турбухалером забезпечує клінічно значиме зменшення тяжкихзагострень при підтримуючому контролі симптомів у порівнянні з підтримуючоютерапією Симбікортом Турбухалером у комбінації з окремим швидкодіючимбронходилататором.

  Рекомендовані дози:Дорослі та підлітки (від 18 років): рекомендована підтримуюча дозастановить 2 інгаляції на день, які застосовують або по 1 інгаляції вранці таввечері, або по 2 інгаляції вранці або ввечері. У разі потреби, при виникненнісимптомів пацієнтам слід застосовувати 1 додаткову інгаляцію. Якщо черездекілька хвилин симптоми зберігаються, слід застосувати додаткову інгаляцію. Убудь-якому випадку одноразово слід застосовувати не більше 6 інгаляцій.Зазвичай загальна добова доза, що необхідна пацієнтам, не перевищує 8інгаляцій для дорослих і підлітків, проте тимчасово можна застосовуватизагальну добову дозу до 12 інгаляцій для дорослих і підлітків.У пацієнтів, які застосовують збільшену кількість інгаляцій дляполегшення симптомів та у яких протягом 2 тижнів не настає покращання контролюнад астмою, слід зважати на необхідність перегляду терапії астми. Дорослі та підлітки (до 18 років): не рекомендована підтримуюча таполегшуюча терапія Симбікортом Турбухалером.Паціентам, що застосовують потенційні інгібітори CYP3A4 не рекомендовнапідтримуюча та полегшуюча терапія Симбікортом Турбухалером.

  Підтримуюча терапія Симбікортом Турбухалером:Симбікорт Турбухалер застосовують як постійне підтримуюче лікування укомбінації з окремим швидкодіючим бронходилататором, що використовується якрятівний засіб. Пацієнтам слід рекомендувати завжди мати при собі окремийшвидкодіючий бронходилататор для застосування у якості рятівного засобу.

  Рекомендовані дози:Дорослі ( від 18 років): 1-2 інгаляції 2 рази на день. У деякихвипадках максимальна доза 4 інгаляції 2 рази на день може бути необхідною уякості підтримуючої дози або як тимчасовий захід під час посилення астми.Підлітки (12-17 років): 1-2 інгаляції 2 рази на день. Діти (від 6 років та старше): 2 інгаляції 2 рази на день. Збільшення використання окремого швидкодіючого бронходилататора вказує напогіршення основного стану та вимагає перегляду терапії астми.Діти (до 6 років): не рекомендована підтримуюча терапія СимбікортомТурбухалером.Загальна інформаціяДля досягнення оптимального результату пацієнтів слід проінструктувати якзастосовувати підтримуючу дозу Симбікорту Турбухалеру навіть при відсутностісимптомів.

  Вказівки щодо правильного застосування СимбікортуТурбухалеру:Симбікорт Турбухалер потрапляє в організм за рахунок повітря, щовдихається, тобто, коли пацієнт робить вдих через насадку, речовина потрапляєдо дихальних шляхів разом з повітрям, яке він вдихає.Примітка: Важливо проінструктувати пацієнта, що необхідно:дотримуватись інструкції для застосування;сильно та глибоко вдихати через насадку, щоб забезпечити потрапляння долегенів оптимальної дози;ніколи не видихати через насадку;після застосування закривати Симбікорт Турбухалер ковпачком;полоскати рот водою після вдихання підтримуючої дози, щоб мінімізуватиризик кандидозу ротової порожнини.При застосуванні препарату пацієнт може не відчувати лікарського засобута його смаку, оскільки в організм потрапляє невелика йог кількість.

  Побічна дія. Оскільки Симбікорт Турбухалер містить будесонід та формотерол, можутьвиникнути небажані ефекти такого типу та ступеня інтенсивності, про якіповідомляється відносно цих речовин. Після супутнього застосування цих двохскладових не спостерігалося підвищення частоти виникнення побічних реакцій.Найпоширенішими небажаними реакціями, пов’язаними з лікарським засобом, є фармакологічнопередбачувані побічні ефекти терапії бета2-агоністами, такі яктремор та прискорене серцебиття. Ці побічні ефекти, як правило, були помірнимита зникали впродовж кількох днів лікування.Небажані реакції, які пов’язані з застосуванням будесоніду абоформотеролу, наведені нижче у Таблиці 1.Таблиця1. Небажані реакції на лікарський засіб, згруповані за частотою виникнення тавпливом на системи та органи організму

  Частота

  Системи та органи

  Реакція Поширені 1% - 10% Серцеві порушення Прискорене серцебиття Інфекції та інвазії Інфекції, викликані Candida, у ротовій частині глотки Порушення з боку нервової системи Головний біль, тремор Порушення з боку дихальної системи, торакальні та медіастинальні порушення слабке подразнення у горлі, кашель, охриплість Непоширені 0,1% - 1% Серцеві порушення тахікардія Порушення з боку шлунково-кишкового тракту нудота М’язово-скелетові порушення та порушення сполучної тканини судоми м’язів Порушення з боку нервової системи запаморочення Психіатричні порушення збудженість, занепокоєння, нервозність, порушення сну Рідкі 0,01% - 0,1% Серцеві порушення серцеві аритмії, наприклад, фібриляція передсердь, суправентрикулярна тахікардія, екстрасистолія Порушення з боку імунної системи негайні та сповільнені реакції гіперчутливості, наприклад, дерматит, екзантема, кропив’янка, свербіж та ангіоневротичний набряк Порушення з боку дихальної системи, торакальні та медіастинальні порушення бронхоспазм Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини утворення синців на шкірі Дуже рідкі < 0,01% Серцеві порушення стенокардія Ендокринні порушення ознаки або симптоми системної дії глюкокортикостероїдів, наприклад, гіпофункція надниркової залози Порушення метаболізму та харчування гіперглікемія Психічні порушення депресія, порушення поведінки Протипоказання.Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу або лактози.Симбікорт Турбухалер не призначають паціентам з астмою тяжкого ступеня.Передозування. Передозування формотеролу, ймовірно, призводить до ефектів, які єтиповими для бета2-адренергічних агоністів: тремор, головний біль,прискорене серцебиття і тахікардія. Також можуть розвинутися гіпотензія,метаболічний ацидоз, гіпокаліємія та гіперглікемія. Можуть бути рекомендованіпідтримуюче та симптоматичне лікування. Доза 90 мкг, яку протягом трьох годин застосовувалипацієнти з гострою бронхіальною обструкцією, не викликала занепокоєння щодобезпеки.Малоймовірно, щоб гостре передозування будесоніду, навіть у дужевисоких дозах, викликало значні реакції у пацієнта. При хронічному застосуваннідуже високих доз може проявитися системна дія глюкокортикостероїдів.

  Особливості застосування. При припиненні довготривалого лікування рекомендується поступовозменшувати дозу. Не слід різко припиняти лікування.Раптове та прогресуюче погіршення контролю над астмою потенційностановить загрозу для життя, тому необхідно, щоб стан пацієнта був терміновооцінений лікарем. У такому випадку слід розглянути необхідність посиленоїтерапії кортикостероїдами, наприклад, курсу пероральних кортикостероїдів аболікування антибіотиками при наявності інфекції.Не слід розпочинати застосування Симбікорту Турбухалеру для лікуваннятяжких загострень захворювання.Слід ретельно відстежувати вплив на зростання дітей та підлітків, якіпротягом тривалого часу приймають кортикостероїди будь-якого шляху введення, таоцінювати користь терапії кортикостероїдами у порівнянні з можливим ризикомпригнічення росту.Особливої уваги потребують пацієнти, які перебувають у перехідномуперіоді з терапії пероральними стероїдами, оскільки у них протягом значногочасу може зберігатися ризик недостатності функції надниркових залоз. До групиризику також можуть відноситися пацієнти, яким були потрібні високі дозиневідкладної терапії кортикостероїдами. У випадку сильного стресу у такихпацієнтів можуть виникати ознаки та симптоми недостатності надниркових залоз.Під час стресу або планових хірургічних втручань слід зважати на необхідністьдодаткової системної компенсації кортикостероїдами.Симбікорт Турбухалер слід з обережністю застосовувати у пацієнтів, якістраждають на тяжкі серцево-судинні порушення (включаючи порушення серцевогоритму), цукровий діабет, неліковану гіпокаліємію або тиреотоксикоз.Високі дози бета2-агоністів можуть знизити рівень s-калію,спричиняючи перерозподіл калію з позаклітинного до внутрішньоклітинногопростору, шляхом стимуляції Na+/K+-АТФ-ази у клітинахм’язів. Клінічна значимість цього ефекту точно невідома.Не існує спеціальних вимог до дозування для пацієнтів літнього віку.Не існує даних щодо застосування Симбікорту у пацієнтів з печінковоюабо нирковою недостатністю. Оскільки будесонід та формотерол головним чиномвиводяться шляхом печінкового метаболізму, у пацієнтів, які страждають натяжкий цироз печінки, слід очікувати посилення впливу препарату. Симбікорт Турбухалер містить лактозу (< 1 мг/інгаляцію). Звичайно цякількість не шкідлива для осіб, які не переносять лактозу.Вагітність і лактація.Не існує клінічних даних щодо застосування Симбікорту Турбухалеру абосупутньої терапії будесонідом та формотеролом під час вагітності. Дослідженнятоксичного впливу цієї комбінації на репродуктивну функцію тварин непроводилися.Достатніх даних щодо застосування формотеролу у вагітних жінок не існує.При проведенні досліджень репродуктивної функції у тварин формотерол викликавпобічні ефекти при застосуванні дуже високих системних доз.Дані спостереження за приблизно 2500 вагітностям, під час яких застосовувавсябудесонід, не продемонстрували підвищення тератогенного ризику, який биасоціювався з застосуванням інгаляцій будесоніду.Застосовувати Симбікорт Турбухалер під час вагітності, особливо упершому триместрі та незадовго до пологів, слід лише після ретельного аналізувсіх факторів. Під час вагітності слід застосовувати найнижчу ефективну дозу,необхідну для підтримання адекватного контролю над астмою.Невідомо, чи потрапляє будесонід або формотерол у жіноче молоко.Можливість застосування Симбікорту жінками, які годують груддю, слід розглядатилише у випадку, коли очікувана користь для матері перевищує будь-який можливийризик для дитини.Вплив на здатність керуватиавтомобілем та іншими механізмами.Симбікорт Турбухалер не впливає на здатність керувати автомобілями абомеханізмами.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Фармакокінетичні взаємодіїМетаболізм будесоніду є головним чином опосередкованим CYP3A4,підсімейством цитохрому Р450. Таким чином, інгібітори цьогоферменту, наприклад, кетоконазол, можуть підвищувати системний впливбудесоніду. Цей факт має обмежену клінічну значимість для короткотривалого (1-2тижні) лікування кетоконазолом, проте його слід враховувати під часдовготривалого лікування кетоконазолом. Підтримуюча та полегшуюча терапія не рекомендована паціентам, щозастосовують потенційні інгібітори CYP3A4.Фармакодинамічні взаємодіїБета-адренергічні блокатори (включаючи очні краплі) можуть ослаблюватиабо інгібувати дію формотеролу. Взаємодії будесоніду та формотеролу з будь-якими іншими ліками, щозастосовуються для лікування астми, не спостерігалося.

  Умови та термін зберігання.Зберігати при температурі нижче 30ºС .Зберігати в місцях, недоступних для дітей.Термін придатності - 2 роки.Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.
  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ю я
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z